Lover

Lover for Misjonshuset Kristiansand

1.0 Navn
Menighetens navn er Misjonshuset Kristiansand.

2.0 Bekjennelse og tilhørighet
Menigheten står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband (Misjonssambandet), Region sør og er dermed forpliktet på Bibelen og den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. Menigheten legger Misjonssambandets grunnregler og retningslinjer til grunn.

3.0 Formål
3.1 Menighetens formål er å utbre Guds rike, forkynne evangeliet og ta ansvar for misjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
3.2 Menigheten vil forkynne Guds ord, forvalte sakramentene og lære opp barn, unge og voksne til liv og tjeneste i Guds rike.

4.0 Medlemskap
4.1 Medlemskap i menigheten kan tegnes av personer som:
a. Bekjenner seg til den kristne tro og er døpt.
b. Vil arbeide på den læremessige basis og etter de formål og bestemmelser som kommer til uttrykk i §2 og 3.
c. Medlemmer over 15 år betaler årlig medlemskontingent.
4.2 Barn (under 15 år) av foreldre som er medlemmer skrives inn som medlem ved dåp. Barn som er døpt i andre forsamlinger, menigheter eller kirker skrives inn etter melding fra foresatte.
4.3 Medlemmer opptas etter medlemssamtaler.
4.4 Medlemmer som lever i strid med Guds ord skal veiledes i samsvar med bibelens verdier.
4.5 Medlemmer som ikke lever i overensstemmelse med §2 i denne loven, og som ikke retter seg etter gjentatte oppfordringer fra menighetens ledelse, kan miste sitt medlemskap.

5.0 Årsmøte
5.1 Menighetens årsmøte holdes så tidlig som mulig på nyåret.
5.2 Medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett på årsmøtet.
5.3 Årsmøtesaker:
1. Årsmelding og revidert regnskap
2. Valg
a. Styre med varamedlemmer
b. Revisor (ikke krav om statsautorisert eller registrert revisor)
c. Valgkomite for neste årsmøte
3. Samtale om arbeidet i året som gikk, samt drøfting av visjon, målsettinger og arbeidsplan for arbeidet fremover.
5.4 Medlemmer som har betalt kontingent kan stemme på årsmøte. Nye medlemmer må være innmeldt og ha betalt kontingent senest 1 mnd. før årsmøtet.
5.5 Saker som skal behandles på årsmøtet, må være kunngjort på vanlig måte og minst tre uker før årsmøtet holdes. Saker som medlemmer fremmer senere eller på selve årsmøtet, kan ikke realitetsbehandles, men oversendes styret for videre behandling.
5.6 Valgkomite velges av årsmøte. Valgkomiteen består av tre personer som velges for to år av gangen. Hvert år velges det inn vekselvis ett eller to medlemmer.
5.7 Ekstraordinært årsmøte kan avholdes dersom styret eller minimum 20% av de stemmeberettigede medlemmene ber om det.

6.0 Ledelse
6.1 Styre
6.1.1 Menighetens styre er valgt til å lede arbeidet i menigheten, i samsvar med §2. Styret leder arbeidet i menigheten innenfor rammene til Misjonssambandet sine strategier og målsetninger.
6.1.2 Styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv med leder, nestleder, sekretær og evt. andre funksjoner. Styrets leder velges for ett år om gangen. Valgperioden for styremedlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år.
6.1.3 Styret forbereder menighetens årsmøte og legger frem saksliste, årsmelding, revidert regnskap og eventuelt andre saker.
6.1.4 Styret er beslutningsdyktig når tre eller flere av styret, inkludert leder/nestleder, er til stede.
6.1.5 Styret for menigheten samarbeider med regionstyret når regionstyret skal tilsette arbeidere med fast plassering i menigheten.
6.1.6 Pastor har tale- og forslagsrett i styret, men er uten stemmerett.

7.0 Økonomi
7.1 Menigheten tar ansvar for eget arbeid, og et medansvar for Misjonssambandets arbeid i Norge og internasjonalt.
7.2 Menigheten med ansatte avklarer med Misjonssambandet sør en plan for økonomi og personaloppfølging, og oversender årsmelding med årsregnskap til orientering.

8.0 Endring av lovene
8.1 Endring av disse lovene kan vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall når forslag er gjort kjent for delegatene minst tre uker før årsmøtet.
8.2 Lovene og vesentlige endringer skal godkjennes av regionstyret.
8.3 Endringer av lovene må ikke være i strid med grunnreglene i Misjonssambandet.

9.0 Opphør
9.1 Skulle Misjonshuset Kristiansand bli nedlagt tilfaller midler og eiendommer Misjonssambandet.

Vedtatt av årsmøtet 19.03.2023

Powered by Cornerstone